Kodiċi tal-Etika

Il-kodiċi ta’ Etika għall-Membri tal-Ġudikatura tfassal mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja f’termini tal-paragrafu (d) tas-subartikolu (11) tal-Artiklu 101A tal-Kostituzzjoni ta’ Malta. Kif iddikjarat fil-preambolu:

“L-għan ta’ din il-kodifikazzjoni huwa li l-membri tal-Ġudikatura jkollhom Kodiċi ta’ Etika li jirregola l-imġiba tagħhom u jipprovdilhom linji gwida li jikkonfermaw espressament il-valuri li dejjem żammew magħhom. Dawn il-valuri qed jinġiebu għall-attenzjoni tal-pubbliku sabiex tissaħħaħ il-fiduċja fl-amministrazzjoni tal-Ġustizzja. 

“Din il-fiduċja ma tistax tinżamm u tissaħħaħ jekk il-membri tal-Ġudikatura ma jikkonformawx ma’ dan il-Kodiċi u jekk jonqsu milli josservaw l-ogħla standards ta’ mġiba etika korretta, u jekk l-Istat ma jiżgurax li l-Ġudikatura jkollha għad-dispożizzjoni tagħha l-mezzi u r-riżorsi kollha meħtieġa biex tkun tista’ twettaq dmirijietha b’mod effiċjenti u fi żmien raġonevoli.”

F’Mejju 2004, il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja approvat xi emendi għall-Kodiċi kif ippubblikati oriġinarjament. Waħda minn dawn l-emendi hija l-Artikolu 29 il-ġdid, li jipprevedi li l-Prim Imħallef għandu jirrakkomanda għall-approvazzjoni tal-linji gwida tal-Kummissjoni għall-membri tal-Ġudikatura bl-għan li jiġi ċċarat kif ir-regoli li jinsabu fil-Kodiċi, jew xi wħud minnhom, jistgħu japplikaw għal każijiet konkreti, u biex tiġi żgurata, kemm jista’ jkun, uniformità fl-implimentazzjoni tar-regoli msemmija. Dawn il-linji gwida ġew approvati mill-Kummissjoni fit-8 ta’ Ġunju 2008, u issa huma parti integrali mill-Kodiċi. Linji gwida simili u aktar elaborati jinsabu fil-Kummentarju dwar il-Prinċipji tal-Kondotta Ġudizzjarja ta’ Bangalore.

KUMMENTARJU DWAR IL-PRINĊIPJI TA’ BANGALORE TAL-IMĠIBA ĠUDIZZJARJA
Il-prinċipji tal-Kondotta Ġudizzjarja ta’ Bangalore huma prinċipji maħsuba biex jistabbilixxu standards ta’ kondotta etika għall-membri tal-ġudikatura. Huwa f’idejn il-ġudikatura ta’ kull ġurisdizzjoni li tagħti implimentazzjoni konkreta u prattika lill-prinċipji. Dawn il-prinċipji ġew żviluppati minn grupp ta’ Mħallfin anzjani ffurmati fl-2000 u magħrufa bħala l-Grupp Ġudizzjarju dwar it-Tisħiħ tal-Integrità Ġudizzjarja. Fl-2002 il-prinċipji ġew adottati f’laqgħa madwar mejda tal-Kapijiet Ġustizzji li saret fl-Aja. Il-prinċipji ta’ Bangalore jisiltu isimhom mill-belt fl-Indja fejn beda l-proċess ta’ abbozzar. Is-saħħa ta’ dawn il-prinċipji tinsab fil-fatt li ġew ifformulati mill-Imħallfin, mill-esperjenza tagħhom stess, u huma maħsuba speċifikament għall-użu mill-membri tal-ġudikatura. Il-prinċipji jidentifikaw sitt valuri ewlenin tal-ġudikatura: l-indipendenza, l-imparzjalità, l-integrità, l-imġiba, l-ugwaljanza, u l-kompetenza u d-diliġenza.

Niżżel Kummentarju dwar il-Prinċipji tal-Kondotta Ġudizzjarja ta’ Bangalore

Niżżel il-Kodiċi ta’ Etika għall-Membri tal-Ġudikatura

Skip to content