Il-Qorti tal-Maġistrati

Il-Qorti tal-Maġistrati hija ż-żiemel tax-xogħol tas-sistema tal-ġustizzja kriminali. Hija l-qorti fejn jiġu deċiżi l-akbar numru ta’ kawżi kriminali, mit-trivjali ħafna sa dawk serji ħafna. Maġistrat għandu, waħdu, f’din il-qorti, l-unika eċċezzjoni meta l-qorti tiltaqa’ bħala Qorti tal-Minorenni f’liema każ il-Maġistrat jiltaqa’ ma’ żewġ assistenti lajċi.

Il-Qorti tal-Maġistrati għandha ġurisdizzjoni kemm ċivili kif ukoll kriminali. Hija tisma’ kawżi ċivili li jmorru lil hinn mill-kompetenza tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar iżda li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Ewwel Sala tal-Qorti Ċivili.

Fil-ġurisdizzjoni kriminali tagħha, din il-qorti għandha kompetenza doppja. Bħala qorti ta’ qorti kriminali hija tittratta l-każijiet kollha fejn il-piena għar-reat allegat ma taqbiżx sentejn priġunerija. Madankollu, bil-kunsens tal-Avukat Ġenerali u tal-akkużat, il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti tal-Ġudikatura Kriminali tista’ tiddeċiedi dwar każijiet fejn ir-reat iġorr piena ta’ mhux aktar minn tnax-il sena priġunerija. Bħala qorti ta’ inkjesta kriminali hija tiġbor il-provi miġjuba mill-pulizija kontra persuna akkużata b’reat li jaqa’ taħt il-kompetenza tal-Qorti Kriminali. Fi tmiem din l-inkjesta l-qorti — li issa saret il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Inkjesta Kriminali — trid tiddeċiedi jekk hemmx biżżejjed evidenza jew le biex l-Abbozz ta’ Avviż jiġi ppreżentat mill-Avukat Ġenerali quddiem il-Qorti Kriminali. Dawn il-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Inkjesta Kriminali (xi kultant imsejħa proċeduri ta’ kompilazzjoni jew ta’ detenzjoni) ma għandhomx jiġu konfużi mal-hekk imsejħa inkjesta maġisterjali. Inkjesta maġisterjali (teknikament imsejħa “Inkjesta relatata mal-in genere”) titwettaq mhux mill- “qorti” iżda minn Maġistrat li jaġixxi f’kapaċità investigattiva. F’inkjesta maġisterjali l-ebda persuna ma tkun għadha ġiet akkużata mill-pulizija quddiem il-qorti, għalkemm jista’ jkun hemm persuni suspettati; l-għan ewlieni tal-inkjesta maġisterjali huwa li jiġu ppreservati t-traċċi materjali ta’ reat jew li ssir inkjesta dwar mewt suspettuża jew vjolenti jew mewt il-kawża fejn ma tkunx magħrufa, filwaqt li fl-istess ħin jiġi eżaminat liema evidenza hija disponibbli biex jiġi ddeterminat jekk xi persuna għandhiex fil-fatt tiġi akkużata b’rabta ma’ kwalunkwe reat.

Emendi reċenti għall-Kodiċi Kriminali issa jeħtieġu l-involviment tal-Maġistrat — għal darb’ oħra, mhux tal-Qorti tal-Maġistrati — f’diversi stadji tal-investigazzjoni tal-pulizija dwar ċerti reati. Il-mandati ta’ tiftix u arrest issa jinħarġu mill-Maġistrati fejn qabel kienu jinħarġu mill-ispetturi tal-pulizija. Il-maġistrati jridu jawtorizzaw ukoll, f’ċerti każijiet, id-detenzjoni kontinwa ta’ persuna suspettata għal skopijiet ta’ investigazzjoni u jridu jkunu preżenti wkoll għal ċerti proċeduri, bħal parati ta’ identifikazzjoni.

Il-Qorti tal-Maġistrati tinsab kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex. F’Malta hija l-Qorti tal-Maġistrati (Malta) stimata u l-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex (Għawdex). Għal aktar informazzjoni dwar il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), ara taħt “Il-Qrati ta’ Għawdex”. Meta l-Qorti tal-Maġistrati (Malta) tiltaqa’ biex tisma’ rikorsi għall-estradizzjoni ta’ persuni minn Malta lejn pajjiżi oħra, hija tissejjaħ Qorti ta’ Impenn (bil-Malti, Qorti Rimandanti).

Il-Qorti tal-Minorenni stabbilita skont l-Att dwar il-Qorti tal-Minorenni (Kap. 287) hija meqjusa bil-liġi bħala Qorti tal-Maġistrati. Hija tisma’ kawżi kriminali mressqa kontra persuni li għandhom inqas minn sittax-il sena. Tisma’ wkoll appelli kontra ordnijiet ta’ kura magħmula mill-ministru responsabbli għall-benesseri soċjali skont l-Att dwar it-Tfal u ż-Żgħażagħ (Ordnijiet tal-Kura) (Kap. 285). Fil-Qorti tal-Minorenni, il-Maġistrat jiltaqa’ ma’ żewġ assistenti lajċi, li wieħed minnhom irid ikun mara. Il-Qorti tal-Minorenni torganizza seduti kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

Il-Qorti tal-Maġistrati tisma’ wkoll appelli minn deċiżjonijiet tal-Kummissarji tal-Ġustizzja.

Skip to content