Assistenti Ġudizzjarji

L-assistenti Ġudizzjarji huma impjegati jew part-time jew full-time. Huma jinħatru mill-President ta’ Malta wara l-għażla minn bord magħmul minn Imħallfin u membru wieħed maħtur mill-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku.

Huma biss il-persuni li għandhom mandat biex jaħdmu bħala avukat li jistgħu jinħatru bħala Assistenti Ġudizzjarji.

Qabel ma jibda jaqdi dmirijietu, Assistent Ġudizzjarju jrid jieħu l-ġurament tal-kariga tiegħu quddiem il-Qorti tal-Appell li se jaġixxi fedelment, onestament u bl-aħjar mod possibbli fil-qadi ta’ dmirijietu bħala Assistent Ġudizzjarju.

L-assistenti Ġudizzjarji jiġu assenjati lil qorti partikolari (jew, meta jkun hemm aktar minn Imħallef jew Maġistrat wieħed f’qorti, lil Imħallef jew Maġistrat partikolari) mill-Prim Imħallef. Ladarba Assistent Ġudizzjarju jiġi hekk assenjat jaġixxi taħt id-direzzjoni u l-kontroll tal-qorti jew tal-Imħallef jew tal-Maġistrat partikolari. Minbarra kwalunkwe setgħa legalment assenjata lilu minn tali qorti, Assistent Ġudizzjarju għandu s-setgħa li jordna l-attendenza ta’ kwalunkwe persuna għall-fini li jixhed jew li jagħmel affidavit jew dikjarazzjoni, jew li jipproduċi dokumenti, f’tali post u ħin li huwa jista’ jispeċifika fl-ordni.

L-assistenti Ġudizzjarji huma mistennija jassistu lill-Imħallef jew lill-Maġistrat fil-qadi ta’ dmirijietu. Skont il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (il-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta) id-dmirijiet tal-Assistenti Ġudizzjarji jinkludu:

li jassisti fil-proċess ġudizzjarju u fuq talba tal-qorti biex jipparteċipa fil-proċedimenti pendenti quddiem qorti, inkluż kwalunkwe riċerka jew xogħol ieħor meħtieġ għal dan, u għall-fini tat-twettiq ta’ dawk id-dmirijiet u jeżerċita dawk is-setgħat li jistgħu jkunu meħtieġa jew awtorizzati li jwettqu minn tali qorti;

  • l-għoti ta’ ġuramenti;
  • li jieħu x-xhieda ta’ kwalunkwe persuna li tiġi prodotta bħala xhud fi kwalunkwe proċediment;
  • li jieħdu kwalunkwe affidavit dwar kwalunkwe kwistjoni, inkluża kwistjoni marbuta ma’ kwalunkwe proċediment li jittieħed jew li jkun maħsub li jitressaq quddiem kwalunkwe qorti jew kwalunkwe qorti jew tribunal ta’ ġurisdizzjoni ċivili stabbilit bil-liġi;
  • li jirċievi dokumenti ppreżentati ma’ kwalunkwe xhieda, affidavit jew dikjarazzjoni, inkluż b’mod partikolari xhieda, affidavit jew dikjarazzjoni kif imsemmi f’dan il-Kodiċi;
  • li jsiru seduti bħal dawn li jistgħu jiġu ordnati mill-qorti, li jiltaqgħu mal-avukati u l-prokuraturi legali tal-partijiet għall-fini tal-ippjanar tal-ġestjoni tal-kawża, u li joħorġu skadenzi għall-preżentazzjoni ta’ evidenza, sottomissjonijiet jew atti ġudizzjarji oħra mill-partijiet.

L-assistenti Ġudizzjarji jistgħu jissostitwixxu lill-Imħallef fit-tmexxija tas-seduti ta’ qabel il-proċess quddiem it-Taqsima tal-Ġurisdizzjoni Ġenerali tal-Qorti Ċivili. Isir użu estensiv tal-Assistenti Ġudizzjarji fl-eżekuzzjoni tal-ittri rogatorji kemm skont il-leġiżlazzjoni tal-UE kif ukoll skont id-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Għadd ta’ Assistenti Ġudizzjarji komplew isiru Mħallfin jew Maġistrati (eż. is-Sur Justice Anthony Ellul u s-Sur Justice Francesco Depasquale u s-Sinjura Juadam Justice Jacqueline Padovani Grima u l-Maġistrati Dr Saviour Demicoli, Dr Gabriella Vella, Dr Marse-Ann Farrugia u Dr for Demicoli).

Fil-preżent l-avukati li ġejjin jokkupaw il-kariga ta’ Assistent Ġudizzjarju:
(* Tirrappreżenta ħatra part-time)

Dr Aaron Attard Hili (assenjat fil-Qrati tal-Magistrati (Għawdex))
Dr Fransina Abela LL.D. *
Dr Natasha Buontempo LL.D.
Dr Mario Caruana LL.D. *
Dr Kevin Camilleri Xuereb LL.D. *
Dr Michael Camilleri LL.D. *
Dr Mandy Jane Carabott LL.D.
Dr Anna Caruana LL.D.
Dr Yvette Cassar LL.D.
Dr Tiziana Filletti LL.D. *
Dr Charmaine Galea LL.D. *
Dr Maria Dolores Gauci LL.D.
Dr Josette Grech LL.D. *
Dr Kenneth Gulia LL.D.
Dr Anna Mallia LL.D. *
Dr Gillian Mamo LL.D. *
Dr Daniela Mangion LL.D. *
Dr Margaret Mifsud LL.D. *
Dr Anna Mifsud Bonnici LL.D. *
Dr Elena Naudi Depasquale LL.D.
Dr Barbara O’Brien LL.D. *
Dr Tania Sammut Catania LL.D. *
Dr Mariella Schembri Gonzi LL.D.
Dr Geraldine Spiteri LL.D. *
Dr Monica Vella LL.D. *
Dr Nadia Helena Vella LL.D. *
Dr Claudio Zammit LL.D. *
Skip to content