Ġurati

Ir-reazzjoni inizjali tal-biċċa l-kbira tal-persuni li jirċievu taħrika biex iservu bħala ġurat tvarja minn waħda ta’ diżordni għal waħda ta’ diffikultà, b’mod partikolari jekk tkun l-ewwel darba li jkunu rċevew tali taħrika. Madankollu, il-biċċa l-kbira tan-nies li fil-fatt servew bħala ġurati se jiddikjaraw li l-esperjenza kienet, b’mod ġenerali, waħda pożittiva. Is-servizz tal-ġurija, bħad-dmirijiet pubbliċi kollha, jinvolvi xi sagrifiċċju, iżda jagħti wkoll lil dawk li fil-fatt iservu għarfien dwar il-funzjonament tas-sistema tal-ġustizzja kriminali. Aktar importanti minn hekk, is-sistema ta’ proċess minn ġurija tiżgura li fl-aktar każijiet kriminali serji l-pubbliku jkollu l-aħħar kelma dwar jekk persuna hijiex ħatja ta’ reat kriminali jew le. Dan intwera sew fil- “proċessi ta’ tradiment” famużi li saru f’Malta wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Għalkemm il-każ kontra kull waħda mill-persuni — iċ-ċittadini Maltin kollha u s-suġġetti Brittaniċi — akkużati bi tradiment kien b’saħħtu ħafna (tabilħaqq xi wħud jgħidu li l-prosekuzzjoni kellha każ ta’ ħadid fondut), il-ġurija lliberat lill-akkużati kollha fid-diversi proċessi li saru. Kif qal Herbert Ganado fil-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel, is-sistema ta’ proċess mill-ġurija, introdotta kważi seklu qabel mill-amministrazzjoni Brittanika, intużat mill-poplu biex jillibera lil persuni mill-aktar akkużi serji kontra l-Kuruna Brittanika.
 
Biex isservi bħala ġurat, wieħed irid:
 • ikunu laħqu l-età ta’ 21 sena
 • ikunu residenti u ċittadini ta’ Malta
 • ikollhom għarfien adegwat tal-lingwa Maltija (u, fil-każ ta’ ġurati għall-proċess ta’ persuni li jitkellmu bl-Ingliż, għarfien adegwat tal-lingwa Ingliża)
 • ikunu ta’ karattru tajjeb
 • tkun kompetenti biex isservi ta’ ġurat.
Dawn li ġejjin la huma kkwalifikati u lanqas kompetenti biex iservu bħala ġurati:
 • persuni li nstabu ħatja ta’ kwalunkwe reat li jista’ jiġi kkastigat bil-piena tal-mewt jew soġġetti għal priġunerija għal terminu ta’ aktar minn sena (il-liġi, madankollu, tipprevedi xi eċċezzjonijiet, inkluż omiċidju involontarju)
 • persuni li nstabu ħatja ta’ reati li jaffettwaw il-paċi u l-unur tal-familji u kontra l-morali
 • persuni li huma interdetti jew inkapaċitati
 • fallimenti mhux meħlusa
 • persuni li, minħabba xi difett fiżiku jew mentali magħruf, huma magħrufa li mhumiex kapaċi jservu bħala ġurati
 • persuni li jkunu għaddejjin minn proċess għal kwalunkwe reat, sakemm jintemm il-proċess.
Xi persuni huma eżentati milli jservu bħala ġurati. Dan ifisser li jekk jiġu mħarrka, jistgħu jippreżentaw talba għal eżenzjoni, u l-Qorti tal-Ġustizzja għandha teżentahom milli jinnotifikaw dan. Dawn il-persuni huma:
 • membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti
 • sindki u Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali
 • imħallfin u maġistrati
 • konsli onorarji
 • ħaddiema tal-kleru
 • membri tal-Forzi Armati ta’ Malta
 • persuni li għandhom l-uffiċċju ta’ Kap ta’ Dipartiment tal-Gvern u d-deputati tagħhom
 • reġistraturi tal-qrati
 • uffiċjali tal-Pulizija
 • professuri u għalliema full-time tal-Università
 • għalliema tal-iskejjel sekondarji, primarji u tekniċi
 • spetturi tas-saħħa u persuni li jippostjaw
 • uffiċjali tal-probation
 • dawk li għandhom il-kura ta’ familja jew ta’ persuna li tbati minn xi diżabilità fiżika jew mentali.

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ teżenta — iżda ma hijiex obbligata — l-apotekarji tar-raħal, it-tobba, il-kirurgi u l-ostetriċisti li effettivament jeżerċitaw il-professjoni tagħhom, u kull persuna li tkun għalqet l-età ta’ 60-il sena.

Fl-aħħar ta’ Awwissu 2008, il-ġurati fil-lista sħiħa kien fihom l-ismijiet ta’ 25,583 persuna. Dawn kienu maqsuma kif ġej:

Lista għall-proċess ta’ persuni li jitkellmu bil-Malti:
Ġurati ordinarji — 11,001 raġel, 7,416 nisa
Ġurati ta’ quddiem — 529 raġel, 66 nisa
 
Lista għall-proċess ta’ persuni li jitkellmu bl-Ingliż:
Ġurati ordinarji — 3,748 raġel, 2,558 nisa
Ġurati ta’ quddiem — 239 raġel, 26 nisa

Biex isservi bħala foreman, wieħed irid ikollu l-kwalifika addizzjonali li fil-fatt ikun serva fuq ġurija fil-Qorti Kriminali.

Il-listi ta’ hawn fuq jitħejjew minn bord, li jiltaqa’ darbtejn fis-sena, magħmul mill-Kummissarju tal-Pulizija jew ir-rappreżentant tiegħu, maġistrat, l-Avukat Ġenerali jew ir-rappreżentant tiegħu, il-President tal-Kamra tal-Avukati u l-President tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali. Minn dawn il-listi, kull xahar jitfasslu listi qosra permezz ta’ votazzjoni fil-qorti bil-miftuħ. Il-listi qosra ġeneralment jinkludu total — ġurati ordinarji u foremen — minn mija sa mitejn isem, skont in-numru ta’ proċessi skedati minn ġurija għal xahar partikolari. Fil-jum tal-proċess, l-ismijiet ta’ foreman u tmien ġurati ordinarji jitfasslu, għal darb’ oħra permezz ta’ votazzjoni, f’qorti bil-miftuħ u fil-preżenza tal-akkużat u tal-avukat tiegħu u fil-preżenza ta’ avukat. Normalment għadd ta’ ġurati supplimentari — minn tlieta sa ħamsa — jittellgħu wkoll permezz ta’ votazzjoni. Ġurati supplimentari ma jiħdux sehem fid-deliberazzjonijiet attwali dwar il-ħtija jew l-innoċenza; madankollu, huma jsegwu l-proċeduri kollha sabiex jekk, għal kwalunkwe raġuni, il-foreman jew ġurat ordinarju, ma jkunx jista’ jkompli jaqdi l-funzjonijiet tiegħu, il-post tiegħu jittieħed minn wieħed mill-ġuristi supplimentari. Meta l-ismijiet ikunu qed jinġibdu permezz ta’ votazzjoni fil-jum tal-proċess, l-akkużat u l-prosekuzzjoni jistgħu jikkontestaw lill-ġurati, jiġifieri jitolbu li jiġu esklużi milli jservu. Kemm l-akkużat kif ukoll il-prosekuzzjoni huma permessi tliet sfidi perentorji (jiġifieri, sfidi mingħajr ma tiġi assenjata l-kawża) kull wieħed; madankollu, l-għadd ta’ sfidi għall-kawża mhuwiex limitat.

Jekk persuna, debitament imħarrka biex isservi bħala ġurat, tonqos, mingħajr raġuni ġusta, milli tmur fil-jum tal-proċess, hija tista’ tiġi kkundannata tħallas multa sa elf mija u ħamsa u sittin euro (Euro 1,165).

Persuna li temmen li għandha raġuni valida biex tiġi eżentata milli sservi bħala ġurat għal xahar partikolari, jew li taħseb li għandha titneħħa b’mod definittiv mil-listi ġenerali, tista’ tressaq rikors quddiem il-Qorti Kriminali, u tipproduċi dokumenti ta’ sostenn fejn meħtieġ. It-talba tista’ ssir jew permezz ta’ rikors formali ppreżentat fil-qorti, jew permezz ta’ ittra indirizzata lir-Reġistratur, il-Qrati Kriminali u t-Tribunali. F’każ ta’ diffikultà, huwa dejjem rakkomandabbli li jiġi kkuntattjat membru tal-persunal tar-Reġistru tal-Qorti Kriminali li jkun lest li jgħin. Qabel ma tilqa’ jew tiċħad it-talba, il-Qorti tista’ titlob li l-persuna li titlob l-eżenzjoni jew il-kanċellazzjoni tisma’ b’ġurament.

Ladarba l-ġurija għal proċess partikolari tkun ġiet iffurmata, il-ġurati, inklużi l-ġurati supplimentari jekk ikun hemm, jieħdu l-ġurament tal-kariga u jibda l-proċess. Jekk il-proċess idum aktar minn ġurnata, il-ġurija u l-ġurija supplimentari jistgħu jiġu sekwestrati mill-Qorti, jiġifieri ma jitħallew jikkomunikaw ma’ ħadd. F’dak il-każ, il-ġurati kollha jiġu akkumpanjati f’lukanda u jiġu ddepożitati hemm għal-lejl bi spejjeż pubbliċi. Alternattivament, u skont il-każ inkwistjoni, il-ġurati jistgħu jitħallew imorru d-dar għal-lejl taħt ċerti kundizzjonijiet. Jekk il-proċess idum aktar minn tlett ijiem, il-ġurati jiġu remunerati bir-rata prevista fl-Avviż Legali 52 tal-1993.

Skip to content