Il-Maġistrati

Bħall-Imħallfin, il-Maġistrati jinħatru mill-President ta’ Malta li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru, bl-istess sistema applikabbli għall-Imħallfin.

Il-maġistrati jippresjedu fil-Qrati Inferjuri, u jgawdu mill-istess sigurtà tal-kariga bħala Mħallfin, bis-salarju tagħhom ikun ukoll akkuża fuq il-Fond Konsolidat u li ma jistax jitnaqqas (ara l-informazzjoni dwar l-Imħallfin).

Biex jinħatar Maġistrat, wieħed irid ikun ipprattika bħala avukat f’Malta għal mhux inqas minn seba’ snin. Sa ftit ilu, Maġistrat kellu jitlaq mill-kariga tiegħu meta laħaq l-età ta’ sittin sena, li kienet anomalija peress li l-età ġenerali tal-uffiċjali pubbliċi li jirtiraw kienet ta’ wieħed u sittin sena. Din l-età obbligatorja tal-irtirar issa żdiedet għal ħamsa u sittin, u b’hekk saret konformi ma’ dik tal-Imħallfin. Qabel ma jibda jeżerċita l-funzjonijiet ġudizzjarji tiegħu, Maġistrat irid jieħu quddiem il-President ta’ Malta l-ġurament preskritt ta’ lealtà u l-ġurament tal-kariga.

Fil-Gżira ta’ Għawdex, il-Maġistrati jwettqu l-funzjonijiet ta’ Mħallfin f’ħafna materji ċivili. Fil-fatt il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) għandha ġurisdizzjoni doppja: ġuriżdizzjoni inferjuri li permezz tagħha tieħu konjizzjoni tal-kawżi kollha ta’ natura ċivili li f’Malta jinstemgħu mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta), u ġuriżdizzjoni superjuri li permezz tagħha tieħu konjizzjoni, b’xi eċċezzjonijiet, tal-kawżi li f’Malta jinstemgħu mill-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili u mill-Qorti Ċivili (it-Taqsima tal-Ġurisdizzjoni Volontarja). Eċċezzjoni notevoli hija fir-rigward ta’ applikazzjonijiet jew referenzi li jallegaw ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem (kemm f’termini tal-Kostituzzjoni kif ukoll f’termini tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem), li dejjem iridu jiġu pproċessati fl-ewwel istanza quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili f’Malta. Sa ftit żmien ilu, l-appelli minn sentenzi tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġuriżdizzjoni superjuri tagħha nstemgħu minn qorti magħmula minn tliet Maġistrati li jivvjaġġaw regolarment lejn Għawdex minn Malta biex jisimgħu dawn l-appelli. Dawn l-appelli issa jinstemgħu f’Għawdex minn Imħallef wieħed.

Tnax mit-tnejn u għoxrin Imħallef attwalment fil-kariga jservu bħala Maġistrati qabel ma jinħatru Mħallfin. Dawn huma, f’ordni ta’ anzjanità, Abigail Lofaro, Anthony Ellul, Jacqueline Padovani Grima, Edwina Grima, Miriam Hayman, Giovanni Grixti, Consuelo Scerri Herrera, Anthony Vella, Grazio Mercieca, Francesco Depasquale, on Bugeja u Joanne Vella Cuschieri.
 
Skont l-Artikolu 7(2) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, il-Prim Imħallef jista’ jaħtar wieħed mill-Maġistrati bħala Maġistrat Anzjan. Il-persuna hekk maħtura, li ma għandhiex għalfejn tkun il-persuna li hija l-aktar anzjana f’termini ta’ ħatra għall-Bench tal-Maġistrati, għandha twettaq dawk id-dmirijiet u l-funzjonijiet li jistgħu jiġu assenjati lilha mill-Prim Imħallef jew kif jista’ jiġi pprovdut minn kwalunkwe liġi li tkun fis-seħħ għalissa. Ħames Maġistrati s’issa nħatru b’dan il-mod minn meta nħoloq l-uffiċċju fl-2007: Michael Mallia (issa rtirat), Silvio Meli (issa rtirat), Jacqueline Padovani Grima, Antonio Mizzi (issa rtirat) Anthony Vella u Audrey Demicoli (is-sitta kollha tmexxew fi żmien debitu lejn il-Qrati Superjuri bħala Mħallfin). Il-maġistrat Anzjan attwali huwa Dr Doreen Clarke.
 
Il-Maġistrati attwali huwa magħmul kif ġej:
(Ikklikkja fuq l-ismijiet enfasizzati b’tipa grassa biex tara l-curriculum vitae)
Skip to content