Il-Qrati ta’ Għawdex

Din il-qorti, li qabel kienet magħrufa bħala l-Qorti tal-Maġistrati tal-Pulizija Ġudizzjarja għall-Gżejjer ta’ Għawdex u Kemmuna, ġiet stabbilita fil-15 ta’ Ottubru 1814 permezz ta’ Proklamazzjoni maħruġa minn Sir Thomas Maitland, l-ewwel Gvernatur Brittaniku ta’ Malta. Oriġinarjament il-kompetenza tagħha kienet limitata. Mill-1855 ‘l hawn kellha ġuriżdizzjoni doppja f’materji ċivili: superjuri u inferjuri. L-Ordinanza XV tal-1913 tat ukoll ġurisdizzjoni kummerċjali lill-qorti. Maġistrat jagħmel parti minn din il-qorti u jittratta talbiet kontra persuni li jirrisjedu jew li għandhom ir-residenza ordinarja tagħhom fil-Gżejjer ta’ Għawdex jew Kemmuna.

Fil-ġuriżdizzjoni inferjuri tagħha, il-qorti tisma’ u tiddetermina t-talbiet kollha għal ammont li ma jaqbiżx il-ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu tal-euro (EUR 11,646.87) iżda li jaqbeż il-kompetenza tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar. L-appelli jinstemgħu f’Għawdex mill-Qorti tal-Appell (komposta minn Imħallef wieħed).

Fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha, il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) tittratta kawżi li f’Malta jinstemgħu u jiġu ddeterminati mill-Qorti Ċivili, bl-eċċezzjoni ta’ każijiet fejn persuna ssostni li d-drittijiet fundamentali tagħha, kif protetti mill-Kostituzzjoni jew mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, kienu, qed jinkisru jew x’aktarx li se jinkisru. Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha hija maqsuma fi tliet taqsimiet: it-Taqsima tal-Ġurisdizzjoni Ġenerali, is-Sezzjoni tal-Ġurisdizzjoni Volontarja u t-Taqsima tal-Familja. L-appelli mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha jinstemgħu f’Malta quddiem il-Qorti tal-Appell (komposta mill-Prim Imħallef u żewġ Imħallfin oħra).

Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) għandha wkoll ġurisdizzjoni kriminali identika għal dik tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), bl-eċċezzjoni li l-proċeduri ta’ estradizzjoni dejjem jinstemgħu quddiem din il-qorti tal-aħħar. L-appelli mid-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala Qorti tal-Ġudikatura Kriminali jinstemgħu f’Għawdex mill-Qorti tal-Appell Kriminali (komposta minn Imħallef wieħed). Hawn taħt hawn stampa tal-bini f’The Citadel, Victoria, fejn jinsabu l-qrati f’Għawdex. Madankollu, il-Qorti tal-Minorenni żżomm is-seduti tagħha f’bini ieħor.

Bħalissa, il-kawżi quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-Ġurisdizzjoni Ċivili u Volontarja tagħha jinstemgħu mill-Maġistrat Dr Brigitte Sultana, mill-Maġistrat Dr Simone Grech u mill-Maġistrat Dr Monica Vella filwaqt li l-kawżi quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni kriminali tagħha jinstemgħu mill-Maġistrat Dr Joseph Mifsud.

Gozo Court Building
 
Skip to content