Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji

Il-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji (JSC) huwa l-korp responsabbli għat-taħriġ kontinwu tal-membri tal-ġudikatura. Dan jassisti lill-imħallfin u lill-maġistrati fit-taħriġ tal-ħiliet u l-iżvilupp professjonali kontinwu prinċipalment permezz ta’ seminars immexxija kemm minn esperti lokali kif ukoll barranin u kelliema. Il-KSK huwa magħmul minn erba’ (4) membri, tnejn maħtura mill-Prim Imħallef u żewġ membri maħtura mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, u jaġixxi taħt id-direzzjoni ġenerali tal-Prim Imħallef. L-imħallef Joseph D. Camilleri kien l-ewwel president tal-JSC, u serva f’dik il-kariga wara li rtira fl-21 ta’ Ottubru 2009 sal-1 ta’ Settembru 2015. Fl-1 ta’ Ottubru 2015, l-Imħallef Michael Mallia nħatar bħala t-tieni president tal-KKS. Fl-1 ta’ Ottubru 2021, il-Prim Imħallef Emeritus Joseph Azzopardi nħatar bħala t-tielet president tiegħu. L-Onorevoli Ġustizzja Joanne Vella Cuschieri hija l-Viċi President tal-Kumitat.

Il-KSK tnieda uffiċjalment fis-17 ta’ Ottubru 2003. F’dik l-okkażjoni l-Prim Imħallef enfasizza l-objettivi ewlenin tal-KSK:

“Il-KSK għandu diversi objettivi, li jiffokaw prinċipalment fuq it-taħriġ u l-edukazzjoni kontinwa tal-ġudikatura. Hija għandha l-għan li tidentifika l-ħtiġijiet ta’ taħriġ tal-membri tal-ġudikatura, torganizza korsijiet ta’ induzzjoni għal membri tal-ġudikatura li jkunu għadhom kif inħatru, u torganizza lekċers, seminars u korsijiet. Objettivi oħra tal-Kumitat huma li jinforma lill-membri tal-ġudikatura dwar l-iżvilupp legali reċenti permezz tal-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni, li joħroġ dokumenti aġġornati dwar aspetti tal-ħidma ġudizzjarja u li jippromwovi l-kooperazzjoni internazzjonali fi kwistjonijiet relatati mat-taħriġ ġudizzjarju.”

Il-kelliem ewlieni fit-tnedija kien His Hon. Imħallef William Rose, li dak iż-żmien kien id-Direttur tal-Istudji tal-Bord tal-Istudji Ġudizzjarji tal-Ingilterra u Wales. Matul l-2003, il-Kummissjoni Għolja Brittanika f’Malta sponsorjat żewġ żjarat mill-Imħallef Rose biex jassisti u jagħti pariri lill-JSC dwar kif għandu jsir biex tiġi stabbilita struttura mmirata biex tipprovdi taħriġ ġudizzjarju. L-imħallef Rose ppreżenta rapport li sussegwentement ġie diskuss mill-membri tal-ġudikatura matul seminar li sar f’Ottubru 2003.

Il-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji jorganizza seminars u konferenzi regolari għall-membri tal-Ġudikatura flimkien ma’ diversi entitajiet lokali u internazzjonali dwar diversi suġġetti ta’ interess legali u fattwali għall-Ġudikatura. Matul is-snin il-JSC ħadem mill-qrib mal-Bord tal-Istudji Ġudizzjarji tal-Ingilterra u Wales, il-Fondazzjoni tal-Liġi Ewropea Lord Slynn ta’ Hedley, l-Assoċjazzjoni tal-Maġistrati u l-Imħallfin tal-Commonwealth (CMJA), l-Istrument għall-Iskambju ta’ Informazzjoni dwar l-Assistenza Teknika (TAIEX), id-DĠ Tkabbir tal-Kummissjoni Ewropea, l-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA), u n-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN) fl-organizzazzjoni ta’ konferenzi u seminars kif ukoll fil-ħruġ ta’ mħallfin u maġistrati biex jattendu konferenzi u seminars barra mill-pajjiż.

Ir-rikonoxximent formali tal-KSK mil-Leġiżlazzjoni sar b’emenda għall-Artikolu 9 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) li jipprovdi speċifikament li mħallef jew maġistrat jista’ jwettaq l-amministrazzjoni ta’ attivitajiet fi ħdan il-KSK.

Il-kariga ta’ Amministratur tat-Taħriġ bħalissa hija vakanti.
 
Il-KSK jiġi allokat baġit żgħir kull sena mill-Ministeru responsabbli għall-Ġustizzja.
 
L-Istatut tal-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji
Skip to content