Bordijiet ta’ Tfassil tar-Regoli

Il-kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u l-Kodiċi Kriminali jipprevedu t-twaqqif ta’ bord, magħruf bħala “bord li jfassal ir-regoli”, għat-tfassil tar-regoli tal-qorti. Ir-regoli tal-qorti huma forma ta’ leġiżlazzjoni sussidjarja maħsuba biex tirregola kwistjonijiet li jaffettwaw mill-qrib it-tmexxija tal-proċedimenti tal-qorti u li l-leġiżlatur jemmen li għandhom jiġu rregolati mill-membri tal-ġudikatura u l-professjoni legali direttament aktar milli mill-Parlament. Madankollu, dawn ir-regoli ma jistgħux ikunu inkonsistenti ma’ kwalunkwe ħaġa li tinsab f’xi kodiċi jew f’xi liġi oħra, jew ikunu ta’ reputazzjoni għalihom.

Dawn il-bordijiet huma ġeneralment kompetenti biex jagħmlu regoli fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-imġiba tal-qrati u l-imġiba tal-kawżi bl-għan li tiġi żgurata amministrazzjoni xierqa u effiċjenti tal-ġustizzja. B’mod partikolari, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta’ dan ta’ hawn fuq, kull bord jista’ jagħmel regoli —

  • Għall-governanza tal-imġiba tal-qrati u għall-iżgurar u ż-żamma tal-ordni u d-dekorum fil-bini tal-qrati;
  • Għall-iffissar tal-jiem, is-sigħat, it-tul u n-numru tas-seduti tal-qrati, id-determinazzjoni tal-mod ta’ tqassim tal-kawżi fost l-imħallfin u l-maġistrati maħtura biex jippresjedu f’qorti jew awla partikolari tagħha, u biex isiru dispożizzjonijiet oħra fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni msemmija qabel kif il-Bord iqis xieraq;
  • Għar-regolamentazzjoni tal-liv tal-assenza, għal kwalunkwe raġuni, mill-imħallfin, jew mill-maġistrati, inkluż rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni jew sanzjonar ta’ tali liv mill-awtoritajiet kompetenti;
  • Għall-istabbiliment ta’ kwalunkwe formola mhux prevista fil-kodiċijiet;
  • Għat-twettiq tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Proċedimenti Ġudizzjarji (l-Użu tal-Lingwa Ingliża), fir-rigward tal-lingwa li għandha tintuża fil-proċedimenti;
  • Biex issir dispożizzjoni fir-rigward ta’ atti ġudizzjarji u materji ta’, jew inċidentali għal, prattika u proċedura mhux previsti fil-kodiċijiet jew f’xi liġi oħra;
  • Għall-istabbiliment ta’ proċeduri ta’ ġestjoni tal-każijiet;
  • Għall-iffissar tas-sessjonijiet tas-sena forensika u l-jiem tal-vaganzi fil-qrati superjuri u inferjuri, u kwistjonijiet anċillari jew inċidentali għal tali sessjonijiet u jiem ta’ btala.
Il-kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jipprevedi li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista’, fin-nuqqas ta’ regoli tal-qorti, jagħmel regolamenti dwar kwalunkwe waħda mill-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq. Skont dan il-Kodiċi, il-bord tat-tfassil tar-regoli huwa magħmul mill-Prim Imħallef bħala president (li għandu wkoll vot deċiżiv), Imħallef ordinarjament sedenti fil-Qorti tal-Appell u Maġistrat li t-tnejn jinħatru mill-President ta’ Malta fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Prim Imħallef, l-Avukat Ġenerali u l-Presidenti tal-Kamra tal-Avukati u l-Kamra tal-Prokuraturi Legali. Il-Bord skont il-Kodiċi Kriminali, madankollu, huwa magħmul kemxejn differenti: il-Prim Imħallef, Imħallef maħtur mill-President ta’ Malta minn fost l-Imħallfin normalment sedenti fil-Qorti Kriminali, Maġistrat maħtur mill-Ministru tal-Ġustizzja, l-Avukat Ġenerali u l-President tal-Kamra tal-Avukati.

Ir-regoli ewlenin tal-qorti (kif emendati) attwalment fis-seħħ huma:

  • Skont il-Kodiċi Kriminali: Ir-regoli dwar il-Prattika u l-Proċedura tal-Qorti u l-Ordni Tajba (Kodiċi Kriminali) tal-Qorti — Avviż Legali 280/2008
  • Skont il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili: Ir-regoli ta’ Prattika u Proċedura tal-Qorti u ta’ Ordni Tajba — Avviż Legali 279/2008
Ir-regoli magħmula minn kull bord huma soġġetti għall-approvazzjoni tal-President ta’ Malta u jidħlu fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħhom fil-Gazzetta tal-Gvern. Bħal-leġiżlazzjoni sussidjarja kollha, dawn ir-regoli huma soġġetti għall-possibbiltà ta’ riżoluzzjoni negattiva mill-Kamra tar-Rappreżentanti f’termini tal-Artikolu 11(1) tal-Att dwar l-Interpretazzjoni (Kap. 249).
Skip to content