Il-Qorti Kriminali

Il-Qorti Kriminali hija l-unika qorti li tippermetti lill-pubbliku jipparteċipa direttament fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja permezz ta’ proċessi mill-ġurija.

Teknikament kwalunkwe persuna li tiġi akkużata b’reat li jġorr piena ta’ aktar minn sitt xhur priġunerija tista’ tispiċċa quddiem il-Qorti Kriminali. Fil-prattika, madankollu, il-maġġoranza l-kbira tal-persuni akkużati b’reat li jġorr piena ta’ aktar minn sitt xhur iżda li ma taqbiżx l-għaxar snin priġunerija jagħżlu li jiġu pproċessati mill-Qorti tal-Maġistrati. Persuni akkużati b’reat li jġorr piena ta’ aktar minn għaxar snin priġunerija jridu jiġu pproċessati mill-Qorti Kriminali.

Il-proċedimenti quddiem il-Qorti Kriminali jibdew meta l-Avukat Ġenerali jippreżenta l-Abbozz ta’ Avviż. Dan id-dokument huwa bbażat fuq l-evidenza miġbura mill-Qorti tal-Maġistrati matul il-kumpilazzjoni ta’ evidenza (proċedimenti ta’ detenzjoni). Imħallef huwa l-uniku wieħed fil-Qorti Kriminali sabiex jiddeċiedi dwar il-motivi u l-motivi preliminari dwar l-ammissibbiltà tal-provi; iżda għad-determinazzjoni dwar jekk l-akkużat huwiex ħati jew le tal-akkuża jew tal-akkużi miġjuba kontrih mill-Avukat Ġenerali, il-Qorti Kriminali hija magħmula minn Imħallef u ġurija ta’ disa’ persuni. Fi proċess minn ġurija, l-Imħallef jiddetermina l-kwistjonijiet kollha tal-liġi, inklużi kwistjonijiet bħall-ammissibbiltà u r-rilevanza tal-evidenza u tal-mistoqsijiet, kif ukoll il-kwistjonijiet kollha relatati mat-tmexxija tas-seduta ta’ smigħ; iżda d-deċiżjoni dwar jekk l-akkużat huwiex ħati jew le hija kwistjoni għall-ġurija. Waħda mill-aktar funzjonijiet importanti tal-Imħallef fi proċess minn ġurija hija t-taqsira, meta l-Imħallef jindirizza lill-ġurija fejn jispjega lilhom l-ingredjenti tar-reat jew reati li bihom l-akkużat ikun akkużat, u jiġbor il-provi b’tali mod li l-ġurija tkun tista’ tiddetermina jekk humiex sodisfatti mingħajr dubju raġonevoli dwar il-ħtija tal-akkużat. Għall-kuntrarju ta’ dak li jiġri f’xi ġurisdizzjonijiet kontinentali, meta l-ġurati jirtiraw biex jikkunsidraw il-verdett tagħhom, huma jagħmlu dan mingħajr ma jkun preżenti l-Imħallef. Il-ġurija tista’ tirritorna verdett unanimu jew verdett kwalifikat. Verdett ikkwalifikat, kemm jekk favur jew kontra l-akkużat, irid ikollu qbil ta’ mill-inqas sitt voti — jiġifieri, il-verdett minimu aċċettabbli huwa verdett ta’ 6–3. Madankollu, hemm xi kwistjonijiet, bħad-determinazzjoni ta’ jekk l-akkużat kienx issanzjonat jew le fil-mument tat-twettiq tar-reat, fejn verdett sempliċi ta’ maġġoranza ta’ 5–4 huwa aċċettabbli fil-liġi.

Il-ġurati ma jagħtux raġunijiet għall-verdett tagħhom. Jekk il-verdett ikun wieħed ta’ ħtija, l-Imħallef jipproċedi għall-kundanna tal-persuna misjuba ħatja fl-assenza tal-ġurija.

Minbarra meta l-piena prevista mil-liġi għar-reat li bih persuna tiġi akkużata tkun dik ta’ għomor il-ħabs, l-akkużat jista’ jagħżel li jiġi ġġudikat mill-Imħallef waħdu mingħajr ġurija. Din l-għażla rari ħafna tintuża.

Il-Qorti Kriminali hija wkoll il-qorti fejn iseħħu għadd ta’ proċedimenti kollaterali. Għal dawn il-proċedimenti l-qorti hija magħmula minn Imħallef sedenti waħdu, jiġifieri mingħajr ġurija. Dawn il-proċedimenti jinkludu:

  • Applikazzjonijiet għal pleġġ f’dawk il-każijiet fejn il-Qorti tal-Maġistrati mhijiex kompetenti biex tittratta tali applikazzjonijiet;

  • Reviżjoni ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati dwar detenzjoni illegali allegata ta’ persuna;

  • Reviżjoni ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati b’rabta mal-għoti ta’ pleġġ;

  • Ir-reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati li jippermettu jew jiċħdu talba għal ordni kontra l-Kummissarju tal-Pulizija biex jinbdew proċedimenti kriminali kontra parti terza;

  • Ir-rieżami ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati (bħala Qorti ta’ Inkjesta Kriminali) li ma hemmx raġunijiet suffiċjenti biex jiġi ppreżentat Abbozz ta’ Avviż;

  • Applikazzjonijiet taħt l-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus (Kap. 373) u leġiżlazzjoni relatata għall-ħruġ ta’ ordnijiet ta’ investigazzjoni u ta’ sekwestru; u

  • Applikazzjonijiet skont l-Att dwar il-Probation (Kap. 446) fir-rigward ta’ allegat ksur tal-kundizzjonijiet ta’ ordni ta’ probation, ordni ta’ servizz fil-komunità jew ordni ta’ kombinazzjoni.

L-imħallfin li normalment jippresjedu (separatament) fil-Qorti Kriminali huma l-Onorevoli Ġustizzja Edwina Grima, l-Onorevoli Sur Justice Giovanni Grixti, l-Onorevoli Ġustizzja Consuelo Scerri Herrera, u l-Onorevoli Sur Justice Aaron Bugeja.

Skip to content